Save to Grow

Ga naar de inhoud

Save to Grow

ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering
Gepubliceerd door René van Zon in Profit · 3 december 2018
Voor Nederlandse bedrijven gelden voor de komende jaren drie strategische prioriteiten: groei van de sales, winstgevendheid van de producten en kostenreductie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Deloitte onder CXO’s [*]. Als het gaat om kostenreductie blijkt echter dat in de afgelopen jaren 73% van de ondervraagde bedrijven de besparingsdoelstellingen niet gehaald heeft. Dan rijst de vraag; waarom?
Maar eerst even wat resultaten van het internationaal onderzoek.

Save to grow
Uit het internationale onderzoek blijken er twee belangrijke motivatiefactoren een rol te spelen bij het realiseren van besparingen; het vergroten van het concurrentievoordeel en het genereren van extra budget.

Kostenreductie wordt dus gezien als belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en groei van de business. Met andere woorden “save to grow”.

Targets
Een kleine meerderheid van de organisaties en bedrijven (52%) heeft aangegeven een besparingsdoelstelling te hebben (gehanteerd) van minder dan 10%. In Nederland is dat zelfs 60% en gaf 27% aan helemaal geen target te hebben geformuleerd. 73% haalde de gestelde targets niet!

Strategie
Europese bedrijven lijken meer vertrouwen te hebben in een tactische aanpak. Het stroomlijnen van de “business processen” heeft daarbij verreweg de voorkeur. Het minst vertrouwen hebben ze in “outsourcing” (in Nederland zelfs 0%), wat een meer strategische aanpak is.

In Nederland staan centralisatie van bedrijfsonderdelen, stroomlijnen van de business processen en het reduceren van de externe kosten boven aan het wensenlijstje.

Drempels
Maar waarom lukt het dan onvoldoende? Hiervoor zijn twee belangrijke factoren genoemd.

Bijna de helft van de bedrijven (48%) geeft aan dat implementatie-uitdagingen de grootste drempel opwerpen voor een succesvolle realisatie van een kostenbesparingstraject. Men heeft moeite de implementatie daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast wordt gebrek aan begrip als tweede grote drempel ervaren. Met andere woorden, er is onvoldoende verbondenheid binnen de organisatie met het strategisch doel waarvoor kostenbesparingstrajecten worden in gezet.

De sleutel voor een succesvol kostenbesparingstraject.
Als internationale organisatie voor kosten- en leveranciersmanagement zien wij de volgende Kritische Succesfactoren voor het slagen van kostenbesparingstrajecten.

1.       Costmanagement is een boardroom issue
Het is van cruciaal belang dat een strategie met heldere en realistische besparingsdoelstellingen benoemd en gemonitord wordt. Koppel die aan concrete doelen, bijvoorbeeld “save to grow”. Een besparingsdoelstelling op de “indirecte kosten” van 15-20% is zeker geen sinecure.

2.       Costmanagement is changemanagement
Niet zelden levert een kostenbesparingstraject weerstand op binnen de organisatie. “Wij doen toch een goede job?” en “hier hebben wij geen tijd voor”, zijn veel gehoorde argumenten.

Het creëren van juiste voorwaarden en cultuur, zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het gehele traject. Houd daarbij de meerwaarde van het strategische doel voor de gehele organisatie steeds voor ogen.

3.       Prioriteer en creëer mogelijkheden
Laat duidelijk blijken dat het kostenbesparingstraject prioriteit heeft en koppel daar ook de resources aan. Gelet op de “going concern”-activiteiten is een juiste balans tussen ontzorgen en betrokkenheid essentieel. Daarnaast is specialistische markt- en leverancierskennis cruciaal. Externe resources zijn toegankelijk door deze te financieren uit de daadwerkelijk gerealiseerde besparingen.

4.       Implementeer en monitor
Een kostenbesparingstraject begint met een diepgaande analyse van de feitelijke situatie gevolgd door een gedegen marktverkenning c.q. onderzoek.

Maar “afspreken wat te gaan doen en doen wat is afgesproken” is geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt ook uit het hiervoor genoemde onderzoek. Implementatie en Opvolging zijn dan ook dé kritieke succesfactoren voor de daadwerkelijke realisatie van de besparingen. Vaak verslapt de focus tijdens of na de implementatie, waardoor besparingspotentieel wegvloeit. Dit vraagt om een gedegen implementatie en borging van de afspraken, gevolgd door het continue monitoren van de afspraken. Zowel intern als extern. Stuur bij, waar nodig. Een goed contractmanagement maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit.

[*] Bron: Deloitte: “Thriving in Uncertainty; Cost improvement practices and trends in Europe. 2016.0
beoordelingen
Terug naar de inhoud